Category Archives for Bez

Mieszkaniowa z bez NSA: Pożyczka socjalnego funduszu indywidualnie ustalaj±


12.01.2010

NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez

Tak wiêc, pomimo, ¿e zf¶s sk³ada siê pieniêdzy pracowników, here pracodawca rozporz±dzaj±cy tymi pieniêdzmi i pobieraj±cy odsetki od udzielonych po¿yczek na cele mieszkaniowe staje siê podmiotem ¶wiadcz±cym us³ugê udzielania po¿yczek na rzecz swoich pracowników. W uzasadnieniu stwierdził, że w myśl art. Aktualna oferta pożyczek nie jest dla Ciebie atrakcyjna?

Chwilowki bytom: NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez

KREDYTY CHWILÓWKI JAKO EKSPRESOWA FORMA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ Pozyczka bez zaswiadczen o zarobkach i zatrudnieniu
NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez 224
PDF Getin Bank Implements Hitachi Finger Vein Biometric 239
Zakres obowiązków płatnika związanych Pożyczka z NSA: bez socjalnego funduszu mieszkaniowa udzieleniem pracownikom preferencyjnie oprocentowanych lub nieoprocentowanych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W przedmiotowym click for more został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.
Zgodnie z przepisami Ustawy o ŚS i regulaminem Funduszu obowiązującym w Spółce środki Funduszu wykorzystywane są między innymi na udzielanie pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe.
Każdy z pracowników Spółki może ubiegać się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe składając odpowiedni wniosek.
Jeśli wniosek ten zostanie rozpatrzony pozytywnie dochodzi do zawarcia umowy między Spółką a pracownikiem.
W umowie określona zostaje między innymi kwota pożyczki, okres jej spłaty i inne warunki na jakich pożyczka jest udzielana.
Pożyczki udzielane ze środków Funduszu są oprocentowane na warunkach preferencyjnych.
Innymi słowy odsetki od takich pożyczek są niższe od odsetek rynkowych.
W przyszłości Spółka rozważa też wprowadzenie pożyczek z Funduszu całkowicie nieoprocentowanych.
Spółka pragnie też wyjaśnić, że jest właścicielem sieci sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, remontu, NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez domu, pielęgnowania ogrodu, etc.
Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów.
Nie zajmuje się udzielaniem pożyczek osobom trzecim More methods warunkach komercyjnych.
Czy otrzymanie przez pracownika pożyczki sfinansowanej ze środków Funduszu na warunkach preferencyjnych tj.
Innymi słowy, czy pracownicy explanation pożyczki oprocentowane poniżej stopy rynkowej like this całkowicie nieoprocentowane otrzymują świadczenie - odpowiednio - częściowo lub całkowicie NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez stanowiące przychód ze stosunku pracy.
Otrzymanie przez pracownika pożyczki sfinansowanej ze środków Funduszu na warunkach preferencyjnych tj.
Innymi słowy pracownicy otrzymujący pożyczki oprocentowane poniżej stopy rynkowej lub całkowicie nieoprocentowane nie otrzymują świadczenia - odpowiednio - częściowo lub całkowicie nieodpłatnego stanowiącego przychód ze stosunku pracy.
Zgodnie continue reading tym przepisem źródłem przychodów jest miedzy innymi stosunek pracy.
Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych - oblicza się według zasad określonych w art.
Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w art.
Ponieważ Spółka nie prowadzi działalności polegającej na udzielaniu pożyczek na zasadach komercyjnych w przedmiotowej sprawie teoretycznie można rozważyć ustalenie przychodu u pracownika przy uwzględnieniu art.
Spółka learn more here jednak, że zasady wynikające z tych przepisów nie powinny być stosowane w wypadku pożyczek udzielanych z Funduszu.
Stosownie do przepisów Ustawy o ŚS celem ŚS jest bowiem pomoc socjalna świadczona przez pracodawcę na rzecz pracowników polegająca m.
W przypadku udzielania pożyczek z ŚS pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej zorientowanej na osiąganie zysku.
Celem pracodawcy w click for more info przypadku jest bowiem pomoc materialna dla pracowników.
Ustawy o ŚS wynika, że Spółka - jako pracodawca - jest jedynie administratorem Funduszu i nie może dowolnie dysponować jego środkami.
Administrowanie nie jest tożsame z wyłącznym dysponowaniem tak J.
W wyroku z dnia 18 stycznia 2011 r.
Podmiot nie rozpoczyna i nie prowadzi działalności gospodarczej NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez celu dysponowania funduszem socjalnym.
Wykonuje te czynności tylko dlatego, że taki obowiązek nakłada na niego ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W konsekwencji podmiot wykonując te czynności z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art.
Należy także podkreślić, że Ustawa o ŚS nie zawiera żadnych przepisów nakładających na pracodawcę obowiązek oprocentowania pożyczek udzielanych pracownikom, jak również nie określa wysokości takiego oprocentowania.
Z uwagi na powyższe - zdaniem Spółki - brak jest podstaw do uznania, że po stronie pracowników zaciągających pożyczki ze środków Funduszu powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
Spółka uważa, że w przypadku gdy pożyczki takie są oprocentowane na poziomie niższym niż pożyczki udzielane przez banki, czy instytucje finansowe, nie można zasadnie twierdzić, że pracownik otrzymał przysporzenie majątkowe, które można wycenić zgodnie z art.
Podsumowując Spółka uważa, że korzystanie przez pracowników z nieoprocentowanych lub niskooprocentowanych pożyczek finansowanych ze środków ŚS jest dla pracowników neutralne podatkowo.
Reasumując stwierdzić należy że różnica pomiędzy oprocentowaniem pożyczki udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a oprocentowaniem kredytów udzielonych w systemie komercyjnym nie stanowią przychodu pracowników.
Reasumując stwierdzić należy, że zarówno pożyczki udzielane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i różnica pomiędzy oprocentowaniem tych pożyczek, a oprocentowaniem kredytów bankowych nie stanowią przychodu pracowników.
W związku z tym pracodawca nie jest obowiązany jako płatnik do obliczenia, pobrania i wpłacenia we właściwym terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym różnica między wartością tynkową odsetek bankowych a wartością odsetek naliczonych od niskooprocentowanej lub nieoprocentowanej pożyczki nie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przychód po stronie pożyczkobiorcy pojawia się w momencie, kiedy dochodzi do umorzenia pożyczki lub jej części, wtedy bowiem pożyczkobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe przychód, Odstąpienie od naliczania odsetek udzielenie pożyczki bez oprocentowania, mieści się w zasadzie swobody kształtowania umów i nie wywołuje skutków podatkowych.
Ze swej istoty umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości art.
W przypadku, gdy strony w umowie zastrzegły brak odpłatności w postaci odsetek lub też ustaliły odsetki mniejsze aniżeli stosowane przez instytucje bankowe, a zasady takie są stosowane wobec wszystkich pracowników, to fakt ten nie rodzi skutków podatkowych w postaci uzyskania przez pożyczkobiorcę nieodpłatnego świadczenia.
Każdy z pracowników będzie mógł zaciągać pożyczkę bez oprocentowania, co zgodnie z art.
Skoro pożyczka udzielana jest pracownikom na równych zasadach, to brak jest podstaw do stwierdzenia, że u któregokolwiek z nich wystąpił przychód.
Zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym korzystanie przez pracowników z nieoprocentowanej pożyczki nie wywołuje skutków podatkowych.
Reasumując, zdaniem Spółki, udzielenie pożyczki ze środków ŚS na warunkach preferencyjnych nie prowadzi do powstania przychodu po stronie pracowników.
Celem tworzenia ŚS jest bowiem m.
Z tego względu oraz z uwagi na niekomercyjny charakter udzielanych pożyczek, nie istnieje możliwość przypisania pożyczkobiorcy przychodu z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
Natomiast zgodnie z przepisem art.
Samo udzielenie pożyczki przez zakład pracy nie stanowi przychodu dla pracownika.
Ze swej istoty umowa pożyczki nakłada na pożyczającego obowiązek zwrotu tej samej ilości pieniędzy albo tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości art.
Pracodawca planuje udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe w formie pożyczek oprocentowanych na warunkach preferencyjnych - gdzie oprocentowanie odsetek jest niższe od odsetek rynkowych, i w przyszłości pożyczek nieoprocentowanych.
Jednakowe zasady przyznawania pożyczek zostaną określone dla wszystkich pracowników w regulaminie ustalanym pomiędzy Pracodawcą a przedstawicielem załogi.
Zasady tworzenia przez pracodawcę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r.
Zasady przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, a zasady przeznaczenia środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładowymi organizacjami związkowymi przy czym jeżeli pracownicy danego pracodawcy nie są zrzeszeni w związku zawodowym, regulamin uzgadnia pracodawca z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów Od pracodawcy więc zależy czy udzieli on pracownikowi, zwrotnej, bezzwrotnej umorzonej czy też preferencyjnej pożyczki na cele mieszkaniowe oraz w jakiej wysokości będzie ona oprocentowana.
Jeżeli zatem regulamin dopuszcza możliwość przyznania pracownikowi pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu, bądź nieoprocentowanej pożyczki to nie ma żadnych podstaw prawnych do uznania różnicy pomiędzy oprocentowaniem według stopy rynkowej, a udzielonej pożyczki za przychody ze stosunku pracy.
W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym różnica między wartością rynkową odsetek a wartością odsetek naliczonych od niskooprocentowanej lub nieoprocentowanej pożyczki nie skutkuje powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.
Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi — Dz.
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przezna które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art.
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku mieszkaniowych udzielanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ŚS nie dochodzi doa pracodawca działa jako administrator środków zgromadzonymi w funduszu.
Spółka jako pracodawca udzielała swoim pracownikom oprocentowanych pożyczek mieszkaniowych z ŚS na 1 proc.
Uważała, że ich udzielanie nie podlega.
Zdaniem organu interpretacyjnego Click On this page to czynność objętachoć zwolniona z tego podatku.
W związku z tym czynność tą spółka powinna udokumentować fakturą na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności i uwzględnić przy ustalaniu proporcji zgodnie z art.
Zarówno sąd I jak i instancji uznał, że fiskus nie uwzględnił uregulowań zawartych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
W ocenie nie można przyjąć, że oprocentowanie kredytu mieszkaniowego jest odpłatnością pracodawcy za przekazanie do dyspozycji pracownika określonej kwoty kapitału.
Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku bankowym jest ŚS, a nie spółka.
W związku z tym pracodawca nie działa jako podmiot zajmujący się profesjonalnym świadczeniem usług.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Biznes.
Polityk może cunduszu do s tys.
Oprocentowanie jest wyjątkowo niskie — 4% w skali socjalneo, zaś w dowolnym momencie poseł może zawiesić spłatę.
Niektórzy z posłów jednak zaciągają zobowiązania na cele inne niż mieszkaniowe.
Jak się okazuje, nie ma w praktyce socjalnrgo nad wydatkowaniem pieniędzy z Sejmowego Socjalnegl Socjalnego.
Według stanu na 16 kwietnia, w trakcie kadencji na pożyczki NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez wydano 2.
Fundacja Stańczyka postanowiła przyjrzeć się temu procederowi i wpłynąć na korzystną zmianę.
W kwietniu 2012 Fundacja Stańczyka mmieszkaniowa się pożyczkami Click Link parlamentarzystów z Sejmowego Funduszu Socjalnego.
Przypomnijmy: o te świadczenia może ubiegać image source każdy poseł.
Na zakup lub wkład własny polityk Pożycaka otrzymać do 20 tys.
Przy tym warunki udzielania pożyczek są bezkonkurencyjne wobec komercyjnych banków.
Oprocentowanie to 4% rocznie, a okres spłaty — 2 lata, polityk może też zawiesić ją na pół roku.
Według naszych ustaleń, tylko w roku 2012 pożyczki zaciągnęło ponad 100 osób.
Czy rzeczywiście wszyscy oni wymagają wsparcia materialnego?
Jakie są kryteria udzielania pożyczek i kto nadzoruje sposób wydatkowania?
To wszystko wydaje się bardzo niejasne.
Niektórzy politycy wprost przyznają, że pożyczki sejmowe przeznaczają na cele inne, niż zapewnienie sobie podstawowych warunków lokalowych.
Przykładem może być Ewa Janik zktóra w odpowiada, że pożyczkę przeznaczyła na spłatę drogiego kredytu komercyjnego.
Nawiązaliśmy więc korespondencję z Kancelarią Sejmu celem uzyskania listy posłów zapożyczonych w Sejmowym Funduszu, informacji o wysokości ich pożyczek oraz sposobu kontrolowania ich przyznawania.
Okazało się jednak, że Sejm niechętnie udziela takich informacji.
Za pierwszym razem odmówiono nam, tłumacząc to ochroną prywatności posłów.
Dla nas ten argument wydawał się bezzasadny, tym bardziej, że informacje te i tak są jawne, ponieważ politycy muszą wpisywać swoje zobowiązania do oświadczeń majątkowych, dostępnych na.
Otrzymaliśmy tylko zbiorcze informacje o ilości i kwocie udzielonych pożyczek.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przyniósł oczekiwanego skutku, w związku z czym skierowaliśmy skargę na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu, w której domagaliśmy się udostępnienia nam informacji o pożyczkach.
Szef Kancelarii Sejmu swoją odmowę uzasadniał m.
Jednak ograniczenie to nie rozciąga się na informacje dotyczące osób pełniących funkcje publiczne, które mają związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, które podlegają udostępnieniu na zasadach ogólnych.
W związku z powyższym niekwestionowanym jest, iż prawo do prywatności posła na Sejm, ze względu na sprawowanie funkcji publicznej, ulega daleko idącym ograniczeniom.
Wystąpiliśmy już z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia, przygotowujemy też skargę kasacyjną w tej sprawie.
Raz w miesiącu otrzymasz informacje o naszych postępach, zmianach w dostępie do informacji publicznej i o tym, jak możesz się włączyć w poprawę sytuacji.

Видео по теме

Government Surveillance of Dissidents and Civil Liberties in America

NSA: Pożyczka mieszkaniowa z funduszu socjalnego bez - zaczęto bić

Ustawodawca przewidzia³ jednak zwolnienie z podatku us³ug po¶rednictwa finansowego sekcja Check ex 65-67 iUz wy³±czeniem: 4 us³ug doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych iU ex 67. Dzięki natychmiastowej wypłaty pożyczki można czuć się bezpiecznieże nic nie może pójść źle. do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. ZFŚS polegające m. in. na udzielaniu pożyczek mieszkaniowych nie mają na.. prawa do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej.
logo. START; POŻYCZKA BEZ BIK; RANKING POŻYCZEK; Kontakt. Dyrektor IS nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i wniósł skargę kasacyjną do NSA.